لیست پرسنل

شماره پروندهنامنام خانوادگیکد ملیتلفن منزلتلفن همراهنام پدرشماره شناسنامهمحل تولدوضعیت تاهلتاریخ تولدمدرک و رشته تحصیلی :فقط سریال شناسنامهکد پستیایمیلآدرس محل سکونتتاریخ شروع به کاروضعیت بکارگیریتاریخ پایان کارتاریخ معرفی به گزینشدفتر حضور غیابوضعیت مدارکبیمهشغلشماره دبیرخانه معرفی به گزینشمدت اعتبار گزینش (به سال)شماره تائیدیه گزینشتاریخ تائیدیه گزینشعکسویرایش ورودی
شماره پروندهنامنام خانوادگیکد ملیتلفن منزلتلفن همراهنام پدرشماره شناسنامهمحل تولدوضعیت تاهلتاریخ تولدمدرک و رشته تحصیلی :فقط سریال شناسنامهکد پستیایمیلآدرس محل سکونتتاریخ شروع به کاروضعیت بکارگیریتاریخ پایان کارتاریخ معرفی به گزینشدفتر حضور غیابوضعیت مدارکبیمهشغلشماره دبیرخانه معرفی به گزینشمدت اعتبار گزینش (به سال)شماره تائیدیه گزینشتاریخ تائیدیه گزینشعکسویرایش ورودی


کمک نیاز دارید?